Informační portál společnosti REALGIPS s.r.o.

Příčky a dělicí stěny Rigips část. 1
Publikováno: Pátek, 02.11. 2007 - 16:31:30
Téma: Příčky (SDK)


Příčky a dělicí stěny Rigips jsou nenosné, samostatné, interiérové konstrukce určené k členění interiéru na jednotlivé místnosti. Obvodové stěny dřevostaveb opláštěné deskami Rigidur však mohou mít i statickou funkci - zajišťují stabilitu objektu při svislém i vodorovném zatížení ( např. větrem).


Konstrukce příček Rigips splňují všechny požární, akustické, statické a ostatní požedavky vyplývající z jejich užití v bytových a občanských stavbách.Uspořádání nosné konstrukce a opláštění je vhodné pro vertikální nebo šikmou polohu příčky, pokud úhel mezi vodorovnou rovinou a rovinou příčky je větší než 70 stupňů.

Hlavní konstrukční prvky:

 • Opláštění příčky je provedeno sádrokartonovými deskami Rigips nebo sádrovláknitými deskami Rigidur
 • Nosná konstrukce příčky je vytvořena z pozinkovaných ocelových profilů CW a UW, reps. zesílených profilů UA. Alternativně lze nosnou kontrukci příčky provést z dřevěných hranolů.

Stavební připravenost, vyměření příčky:

Před osazením příčky se prověří:

 • rovinnost podlahy a stropu
 • vývody elektroinstalace ( pokud má být v příčce vedena)

Příčku lze osadit na předem připravenou podlahu pouze za předpokladu, že budou učiněna nezbytná opatření k zamezení poškození jejího povrchu, event. šíření hluku. Podlaha musí být rovněž způsobilá nést hmotnost zamýšlené příčky.

Vytyčení příčky se provede pomocí laseru nebo značkovací šňůry ( brnkačky). Vytyčuje se úroveň konstrukce a je nutno zohlednit tloušťku opláštění.

Rošt z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů:

Rošt příčky je vytvořen z:

 • vodorovných vodítek - profilů UW
 • svislých stojin - profilů CW

Profily CW jsou ve stojině opatřeny H-prolisy, které jsou určeny pro protžení elektroinstalace nebo jiných instalačních vedení. Při zkracování profilů CW na patřičnou délku je vhodné H-prolisy alespoň na jedné straně délky profilu zachovat. Obvodové profily příčky ( vodorovné profilx UW a svislé profily CW) se opatří před osazením samolepícím připojovacím těsněním Rigips, následně se připevní k návazným konstrukcím pomocí plastových natloukacích hmoždinek, popř. pomocí jiných vhodných připevňovacích prostředků ( dle druhu navazujících konstrukcí).

Montáž svislých profilů ( stojin):

Mezi vodorovné profily UW se osazují svislé profily CW (nebo ve stanovených případech profily UA). Délka profilů CW se volí tak, aby při opření CW profilu o spodní UW peofil bylo zasunutí horního konce CW profilu do horního profilu min. 20 mm. (Toto opatření má význam s ohledem na kompenzaci průhybu nosného stropu a s ohledem na dilatační nezávislost příčky.). Rozteč sloupků se volí podle rozměru desek opláštění, maximálně však 625 mm. Přesná poloha svislých CW profilů se upraví až při montáži opláštění.

Profily CW se osazují jednotně otevřením ve směru montáže. Jednotlivé CW profily zůstávjí v profilech UW volně nasunuty ( standartně se UW a CW profily vzájemně nespojují).

Jsou - li CW profily opatřeny H-prolisy k vedení instalací, je vhodné při vkládání profilů dbát na umístění H-prolisů přibližně ve stejné výškové úrovni příčky.

V případě nutnosti vést dutinou příčky instalace v určité výškové úrovni je možné provádět ve stojinách profilů CW otvory přímo na stavbě během montáže.

Pro takto prováděné otvory platí následující pravidla:

 • Šířka vytvářeného otvoru musí být min. o 10 mm menší než šířka profilu ( dutiny příčky)
 • Výška otvoru ) ve směru délky profilu) nesmí být větší než dvojnásobek jeho šířky
 • Při potřebě více otvorů v jednom profilu nad sebou nesmí být jejich vzájemná odlehlost ( rozteč mezi nimi) menší než trojnásobek jejich délky
 • Otvory je doporučeno umístit pouze v horní či spodní třetině délky profilu ( výšky příčky)
 • Hrana otvoru musí být od konce profilu vzádlena nejméně o jmenovitou šířkou daného profilu
 • Otvory nesmějí být provedeny v oblasti vzájemného napojení ( prodloužení profilu)

Ve zvláštních případech ( např. u zárubně) je nutné CW a UW profily spojit pomocí prostřihů ( hmoždinek) vytvořených perforačními kleštěmi, pomocí šroubů do plechu nebo prostřednictvím ocelových trhacích nýtů. V příčkách vyšších, než je standartní délka profilů CW, je možno CW profily nastavovat vzájemně na délku. Napojení se provádí pomocí příložky z profilu UW délky 100 cm.

Délka příložky se rovnoměrně rozdělí na obě strany styku. Příložka může být i z profilu CW. Vstřícně orientovaná příložka délky 100 cm se zasune do nastavovaných profilů tak, aby její délka byla rovnoměrně rozdělena na obě strany styku.

Příčky lze montovat i na zvdojenou nosnou kontrukci. Profily obou roštů zdvojené konstrukce mohou být sesazeny k sobě. Přilehlé příruby profilů je pak nutné vzájemně vymezit napojovacím těsněním Rigips. Rošty zdvojené konstrukce mohou být i odsazené, vzájemně nezávislé.Tento článek si můžete přečíst na webu Informační portál společnosti REALGIPS s.r.o.
http://info.realgips.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://info.realgips.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=50